روانشناسی

  • کارشناس ارشد روانشناسی هستم . 
  • : جوانه
  • : خردمند
  • : زبان فرانسه